SEJARAH Kami

Penubuhan NCDRC

Pusat Penyelidikan Pembangunan Kanak-Kanak Kebangsaan (NCRDC), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, Perak telah ditubuhkan pada 20 September 2006 atas kelulusan Lembaga Pengarah UPSI dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Idea awal tentang keperluan penubuhan NCRDC telah dicetuskan oleh kertas kerja yang dibentangkan kepada Kumpulan Penasihat PERMATA Negara pada 14 Oktober 2005 setelah menyedari bahawa tiada badan atau pusat khusus wujud untuk menyelaraskan isu-isu berkaitan hal ehwal kanak-kanak awal. pembangunan di Malaysia.

Justeru, pengerusi Kumpulan Avisory,  Y. A. Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor telah mencadangkan agar pusat tersebut mesti ditubuhkan di Institusi Pengajian Tinggi. Oleh itu, satu lagi kertas kerja telah dibentangkan kepada YAB Timbalan Perdana Menteri pada 21 Februari 2006 yang menghasilkan penubuhan NCDRC setelah mendapat kelulusan Jemaah Menteri selaras dengan pembentukan Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara (Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara). di Jabatan Perdana Menteri.

Selaras dengan pembentukan Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara, NCDRC berperanan aktif dalam membina dan menggubal kurikulum dan modul program Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (ECCE) berdasarkan prinsip “Setiap Kanak-kanak adalah Berharga”. Salah satu peranan NCDRC ialah menjalankan program latihan untuk pendidik dan penjaga PERMATA serta membantu melaksanakan projek perintis di beberapa lokasi di seluruh Malaysia yang serupa dengan program Sure Star di United Kingdom oleh Pen Green Centre, yang merupakan pusat kecemerlangan terkemuka di Britain. untuk kanak-kanak, dan menjadi pusat rujukan dunia.

Sebagai pusat penyelidikan, salah satu peranan utama NCDRC termasuk menjalin hubungan dengan pelbagai agensi seperti institusi pengajian tinggi awam dan swasta, badan kerajaan dan sektor bukan kerajaan, awam dan swasta yang terlibat dengan hal ehwal kanak-kanak, penduduk tempatan dan pusat pembangunan kanak-kanak antarabangsa dan seperti WHO, UNICEF, NCB, NAEYC, OMEP, dan kumpulan peguam bela untuk sentiasa mengemaskini pengetahuan tentang isu keibubapaan, kesihatan, kebajikan dan pendidikan awal kanak-kanak serta mencari penyelesaian kepada masalah dan cabaran kanak-kanak Malaysia.

Selain itu, NCDRC telah ditugaskan untuk membantu Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara dalam melaksanakan Program Perintis “Setiap Anak Permata Negara” yang bermula pada Mac 2007.

Garis masa

17 Januari 2006
  • Kunjungan hormat Y.A.Bhg Datin Paduka Sri Rosmah Mansor ke UPSI.
  • UPSI dipilih sebagai pusat kecemerlangan kanak-kanak.
18 Ogos 2006
  • NCDRC terletak di Bangunan SKTM, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS).
  • Terdiri daripada pejabat pentadbiran dan pusat jagaan kanak-kanak (TASKA PERMATA UPSI).
21 Jun 2006
  • Mesyuarat Kabinet bersetuju dengan penubuhan NCDRC dan akan bertempat di UPSI Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS).
18 Ogos 2013
  • NCDRC berpindah ke bangunan baharu Kampus Sultan Azlan Syah (KSAS), UPSI.
  • Kompleks bangunan bernilai RM 7 juta ini terdiri daripada blok pentadbiran, penyelidikan, tadika dan taman asuhan kanak-kanak.

Objektif

Menjalankan penyelidikan berkaitan dengan penjagaan, pendidikan dan perkembangan kanak-kanak.

Membangunkan pangkalan data yang memprofilkan semua kanak-kanak di Malaysia.