Soal Jawab

1) Apakah peranan dan fungsi NCDRC?

  • Menjalankan penyelidikan berkaitan penjagaan, pendidikan dan perkembangan kanak-kanak.
  • Membangunkan pangkalan data profil kanak-kanak di Malaysia.

2) Bilakah penubuhan NCDRC?

  • NCDRC ditubuhkan pada 21 Jun 2006, setelah diluluskan oleh Kabinet untuk membantu menggubal dasar menyeluruh dan holistik berkaitan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak.

3) Adakah NCDRC menganjurkan sebarang program atau kursus yang terbuka kepada orang ramai ?

     NCDRC telah dan akan menganjurkan pelbagai program yang melibatkan orang ramai seperti berikut:

       a) Program, kursus dan bengkel mengenai penjagaan awal dan pendidikan kanak-kanak.

       b) Memberi nasihat kepada ibu bapa dari segi pendidikan dan penjagaan anak.

       c) Perkhidmatan kaunseling kanak-kanak dan keluarga.

       d) Perkhidmatan saringan (saringan) kanak-kanak.

e) Bengkel, forum dan syarahan untuk meningkatkan pengetahuan orang ramai tentang kepentingan pendidikan awal kanak-kanak.

4) Apakah usaha yang telah dilakukan oleh NCDRC dalam memberikan maklumat berguna kepada orang ramai ?

  • Menyelaraskan seminar, persidangan, syarahan dan forum perbincangan.
  • Menyediakan khidmat nasihat dan kaunseling.
  • Terbitkan jurnal dan bahan bacaan tentang penjagaan dan pendidikan kanak-kanak.

5) Adakah terdapat organisasi lain yang bekerjasama dan bekerjasama dengan NCDRC?

  • NCDRC bekerjasama dan bekerjasama dengan pelbagai badan kerajaan dan bukan kerajaan. NCDRC juga dalam proses menjalin hubungan dengan industri, universiti, institusi berasaskan agama serta pusat perkembangan kanak-kanak, tempatan dan antarabangsa.
  • Selain itu, NCDRC juga memperluaskan rangkaian dengan badan antarabangsa seperti The United Nation Children’s Fund (UNICEF), Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP), dan Pendidikan, Saintifik & Pertubuhan Kebudayaan (UNESCO)